یکی از مواردی که شاید در هر شبکه ی کامپیوتری مطرح شود نحوه ی به اشتراک گذاری اینترنت در آن شبکه است. در یک شبکه لزوما تمامی کاربران نباید از یک پهنای باند و حتی از یک خط اینترنت استفاده کنند. ما در این مقاله به وسیله میکروتیک به بررسی این موضوع و ارایه راهکار در این خصوص می پردازیم.

قبل از توضیح در رابطه با نحوه تنظیمات روتر به چند مورد از کاربردهای این موضوع در محیط واقعی اشاره می کنیم:

  1. درشبکه قسمتی داریم که اینترنت این قسمت باید از بخش های دیگر جدا باشد.
  2. میخواهیم در شبکه کسانی که به صورت وایرلس به شبکه متصل می شوند اینترنت جداگانه داشته باشند.

تصویر زیر را در نظر بگیرید :

همانطور که در تصویر می بیند در اینجا میخواهیم LAN 1  از ISP ۱  و LAN 2  از ISP 2 استفاده کند.

برای تنظیمات روتر باید به صورت زیر عمل کنیم :

  • نکته : در اینجا اینترنت از طریق PPPOE Client وارد روتر شده که نقش Gateway را نیز به عهده دارد.
  • نکته : ممکن است ما فقط یک رنج IP داشته باشیم و بخواهیم تعدادی از کاربران با آی پی مشخص اینترنت جدا داشته باشند در این صورت نیز از همین تنظیمات باید استفاده نمود و تنها تنظیمات Src Address متفاوت خواهد بود.

 Mangle :

IP > Firewall > mangle > Add > chain : prerouting > Src.Address : 10.10.10.0/24 > Action : Mark Routing > New Routing Mark : ISP1 > passthrough : enable
IP > Firewall > mangle > Add > chain : prerouting > Src.Address : 11.11.11.0/24 > Action : Mark Routing > New Routing Mark : ISP2 > passthrough : enable

 NAT :

    IP > Firewall > Nat > Add > chain : Srcnat > Out.interface : PPPoe_Isp1 > Routing mark : Isp1 > Action : Massquerade IP > Firewall > Nat > Add > chain : Srcnat > Out.interface : PPPoe_Isp2 > Routing mark : Isp2 > Action : Massquerade

Static Route :

IP > Route > Add >Address : 0.0.0.0/24 > Gateway : PPPoe_Isp1 > Routing mark : Isp1
IP > Route > Add >Address : 0.0.0.0/24 > Gateway : PPPoe_Isp2 > Routing mark : Isp2
3پسند
2200بازدید

ممكن است این موارد را هم بپسندید!

ارسال دیدگاه

لطفا نام خود را وارد كنید! لطفا آدرس ایمیل را صحیح وارد كنید! لطفا پیام را وارد كنید!